Artikelen & Publicaties

Hoe voorkomt u dat uw geld weg is als uw klant in het buitenland failliet gaat?

Hoe voorkomt u dat uw geld weg is als uw klant in het buitenland failliet gaat?

U doet af en toe zaken met een klant die niet in Nederland gevestigd is. Om ervoor te zorgen dat u sterk staat als het mis gaat, staat in uw algemene voorwaarden dat Nederlands recht geldt en de Nederlandse rechter bevoegd is.
Maar wat gebeurt er als uw buitenlandse klant failliet gaat – kunt u dan de buitenlandse curator voor de Nederlandse rechter dagvaarden om uw geld te krijgen?

Waar u op moet letten volgt uit het arrest van het Hof Den Haag van 18 januari 2018.

Lees verder wat u moet doen om uw waren/geld veilig te stellen.

Wij van ACG International zijn gespecialiseerd in grensoverschrijdend zaken doen en helpen u graag bij het checken van uw algemene voorwaarden en contracten.
Wij hebben daarvoor zelfs een speciale kosteloze 20 minuten “Check uw Algemene Voorwaarden” Sessie.
Wilt u uw sessie boeken bij een van de specialisten van ACG International, stuur dan een email naar info@acginter.com (met kenmerk “Check uw Algemene Voorwaarden Sessie”) of bel naar 020 800 64 00.

Doet u weleens zaken met een bedrijf dat niet in Nederland gevestigd is?

In dat geval is het een arrest van het Gerechtshof Den Haag (van 18 januari 2018) voor u van groot belang.

In deze zaak was het volgende aan de orde: Een Nederlands bedrijf (uit Rotterdam) verkoopt en levert roerende zaken aan een Deense koper. De toepasselijke algemene voorwaarden bevatten een uitgebreid eigendomsvoorbehoud. De algemene voorwaarden bevatten ook een rechts- en forumkeuzebeding op grond waarvan Nederlands recht van toepassing is en de Rechtbank Rotterdam bevoegd is. Het forumkeuzebeding luidt: “Alle geschillen tussen [de Nederlandse verkoper] en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement van [de Nederlandse verkoper]”.

De Deense koper ontvangt de bestelde artikelen in Denemarken, maar betaalt de facturen niet. Vervolgens gaat de Deense koper failliet. Er wordt een Deense curator benoemd. De Nederlandse verkoper meldt zich direct bij de Deense curator en vordert zijn goederen terug, nu daarvoor een eigendomsvoorbehoud gold. De Deense curator trekt zich hier niets van aan en verkoopt en levert – ondanks het eigendomsvoorbehoud van de Nederlandse verkoper – de goederen aan een derde.

De Nederlandse verkoper laat het er niet bij zitten en dagvaardt de Deense curator bij de Rechtbank Rotterdam (conform het forumkeuzebeding uit de algemene voorwaarden). De Nederlandse verkoper stelt dat de Deense curator in strijd met het eigendomsvoorbehoud de zaken van de Nederlandse verkoper heeft verkocht aan een derde, zodat de Deense curator gehouden is de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.
Volgens de verkoper is sprake van een onrechtmatige daad van de Deense curator (voor de oplettende lezer: u fronst uw wenkbrauwen terecht – de verkoper beroept zich op onrechtmatige daad en niet op wanprestatie).

De Deense curator stelt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is. De curator stelt bovendien dat hij geen partij is bij de forumkeuze uit de algemene voorwaarden. Bovendien heeft de Nederlandse verkoper de hoofdvordering gebaseerd op onrechtmatige daad en niet op wanprestatie, zodat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Deze zijn immers (als überhaupt slechts) van toepassing op de overeenkomst en de vordering van de verkoper ziet niet op wanprestatie door de koper, maar op onrechtmatige daad. De Rechtbank Rotterdam volgt het standpunt van de curator en verklaart zich onbevoegd. (De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld omdat de rechter heeft bepaald dat hij geen bevoegdheid heeft.)

De Nederlandse verkoper kan zich totaal niet vinden in dit vonnis van de rechtbank Rotterdam en gaat in hoger beroep van het vonnis bij het Gerechtshof Den Haag. Het Hof Den Haag overweegt, dat de vraag die hier beantwoord moet worden, is op welke geschillen het tussen de Nederlandse verkoper en de Deense koper overeengekomen forumkeuzebeding (uit de algemene voorwaarden) van toepassing is.

Het forumkeuzebeding is ruim geformuleerd en beperkt de forumkeuze niet tot geschillen die rechtstreeks voortvloeien uit de koopovereenkomst, maar ziet op alle geschillen die naar aanleiding van die overeenkomst zullen ontstaan. Voor zover de Nederlandse verkoper schadevergoeding vordert op grond van het niet-nakomen van de overeenkomst door de Deense curator, bepaalt het Hof Den Haag (anders dan de Rechtbank Rotterdam) dat de Nederlandse rechter wel degelijk bevoegd is om van die vordering kennis te nemen.

Het Gerechtshof legt verder uit dat de vordering van de Nederlandse verkoper tot vergoeding van schade (mede) gegrond is op het niet nakomen van de Deense curator van het eigendomsvoorbehoud (dat is opgenomen in de algemene voorwaarden behorende bij de koopovereenkomst). De vordering vloeit derhalve voort uit een geschil dat is ontstaan naar aanleiding van de koopovereenkomst. Op deze vorderingen is het forumkeuzebeding van toepassing, zodat de Nederlandse rechter bevoegd is.

Ten aanzien van de vordering om te verklaren voor recht dat deze vordering een boedelschuld is, bepaalt het Hof echter, dat deze vordering niet in connectie staat met de koopovereenkomst en dat daarvoor het forumkeuzebeding uit de algemene voorwaarden niet geldt – kortom, daarvoor moet de Nederlandse verkoper naar de Deense rechter.

Kort samengevat:
De Nederlandse rechter is de bevoegde rechter die vervolgens mag oordelen over de vraag of de Nederlandse verkoper schadevergoeding ontvangt omdat de Deense curator het eigendomsvoorbehoud heeft geschonden en de goederen aan een derde heeft verkocht – maar, het is de Deense rechter die daarna nog moet bepalen of de Nederlandse verkoper het geld uit de Deense boedel krijgt.

Niet handig voor deze Nederlandse verkoper! Wat had hij anders moeten of kunnen doen?

”Het is van groot belang dat uw algemene voorwaarden goed aansluiten bij de soort zaken die u doet. Zeker als u grensoverschrijdend zaken doet, producten levert, of diensten verleent.

Het is absoluut in uw belang dat Nederlands recht geldt en dat u ook in geval van een faillissement van uw (buitenlandse) klant uw geld of goederen krijgt – zonder aan te moeten sluiten bij de rest van de schuldeisers.

Wij van ACG International zijn gespecialiseerd in grensoverschrijdend zaken doen en helpen u graag bij het checken van uw algemene voorwaarden en contracten.
Wij hebben daarvoor zelfs een speciale kosteloze 20 minuten “Check uw Algemene Voorwaarden” Sessie.
Wilt u uw sessie boeken bij een van de specialisten van ACG International, stuur dan een email naar info@acginter.com (met kenmerk “Check uw Algemene Voorwaarden Sessie”) of bel naar 020 800 64 00.

Expertise

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.