Artikelen & Publicaties

Hoe en waarom Brexit invloed heeft op Europese bedrijven.

Hoe en waarom Brexit invloed heeft op Europese bedrijven.

Wat u moet weten over Brexit: Waar staan we nu? Wat zal er gebeuren? Hoe heeft dit invloed op u? Wat moet u nu doen en waarom?

Om u op de Brexit te kunnen voorbereiden, is het van belang te begrijpen wat er gaat gebeuren en wat dit specifiek voor u en uw bedrijf betekent.

Aangezien de meeste Nederlanders een beetje Brexit-moe zijn geworden hebben we hieronder voor de nieuwsgierige lezer de voorgeschiedenis netjes op een rij gezet.

Als u daarin niet echt geïnteresseerd bent – en dat mag – dan kunt u doorscrollen naar “Overgangsperiode tot en met 31 december 2020 – wat komt daarna?” om direct te lezen

1) wat er per 1 januari 2021 verandert,
2) waarom dit voor u belangrijk is en
3) waarom u nu moet handelen en hoe.

De EU-VK-scheiding – is deze nu eindelijk geregeld of niet?

U bent geïnteresseerd in de achtergrond! Fijn dat u ook dit stukje leest. Dit is een goede keuze aangezien u daarna ook de achtergrond van de EU weer duidelijk voor ogen heeft en u beter begrijpt hoe we gekomen zijn bij waar we nu staan.

Referendum

Het Verenigd Koninkrijk (VK) houdt op 23 juni 2016 een referendum waarin de Britse burgers zich kunnen uitlaten over het vertrek uit de Europese Unie (EU). Een meerderheid van de Britse burgers stemt voor.

Dat herinnert zich elke Europeaan nog – de verrassing en het ongeloof dat de Britse burgers daadwerkelijk voor de Brexit hebben gestemd!

Op 2 oktober 2016 laat de toenmalige Britse premier Theresa May tijdens het partijcongres weten dat het VK het onderhandelingsproces voor de formele terugtrekking uiterlijk eind maart 2017 zal beginnen waarop het VK op 29 maart 2017 de Europese Raad formeel kennis geeft van het voornemen de EU te verlaten. Conform artikel 50 van het Verdrag betreffende de EU zal het vertrek van het VK uit de EU 2 jaar na inroepen van dit artikel plaats vinden, derhalve op vrijdag 29 maart 2019 om middernacht.

Op 19 juni 2017 beginnen vervolgens de onderhandelingen tussen de EU en het VK over drie aspecten van het Brexit proces:

1) Wat gebeurt er met de EU-burgers die in het VK wonen (en met de VK-burgers die in de EU wonen)?
2) Wat gebeurt er met de Noord-Ierse grens?
3) Hoeveel schulden heeft het VK aan de EU?

Deze drie aspecten maken deel uit van de eerste fase van de onderhandelingen. Deze eerste fase wordt ook wel het echtscheidingsvonnis genoemd.

De 27 EU-lidstaten die overblijven (EU-27) zijn het over één ding eens:
De EU-VK-scheiding moet eerst rond zijn. Pas daarna is de EU bereid om te onderhandelen over handelsverdragen met het VK.

– Echtscheiding

Op 8 december 2017 hebben het VK en de EU na 6 onderhandelrondes eindelijk overeenstemming bereikt over deze drie kernpunten.

De exacte details moeten nog uitvoerig onderhandeld worden, maar de grote lijnen zijn daarmee akkoord.

Tijdens de Eurotop op 14/15 december 2017 stemt de meerderheid van de EU-27 in met de start van de onderhandelingen over de handelsverdragen met het VK. Daarmee begint fase 2.

Maar daarmee is de zaak nog lang niet geregeld!

Waarom heeft de EU überhaupt handelsverdragen met het VK nodig?

Om dit inzichtelijk te maken, volgt een kort stukje geschiedenis van de EU.

Hoe is de EU in eerste instantie begonnen?

De fundering voor de EU werd na de tweede wereldoorlog gelegd omdat Europa het hardst was getroffen door deze humane en economische catastrofe. De wens naar zekerheid dat dit zich nimmer zou herhalen, gepaard met uitspraken zoals die van Winston Churchill die in 1946 pleitte voor een “Verenigde Staten van Europa” hebben in 1949 geleid tot de Raad van Europa als eerste Europese organisatie. De Franse minister van Buitenlandse zaken Schuman stelde een gezamenlijk beheer van de West-Europese kolen- en staalindustrie voor. Met dit voorstel als basis tekenden Frankrijk, Italië, België, West-Duitsland en Nederland in 1951 het verdrag van Parijs waarmee de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was opgericht. Het VK was toen nog geen lid. Dit was het begin van de eerste instellingen, zoals de Hoge Autoriteit (nu de Europese Commissie) en de Gemeenschappelijke Vergadering (nu het Europees Parlement).

De Intergouvernementele Conferentie met betrekking tot de Gemeenschappelijke Markt en Euratom welke zich focuste op economische eenheid leidde tot het verdrag van Rome dat op 1957 werd ondertekend. Dit creëerde de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) tussen de lidstaten. Het VK was ook toen nog geen lidstaat.

Na veel onderhandelingen zijn Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (met Gibraltar) op 1 januari 1973 uiteindelijk tot de Europese Gemeenschappen toegetreden. Dit was de eerste van verschillende uitbreidingen van de Unie.
Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend dat de Europese Unie heeft opgericht; de EU trad op 1 november 1993 in werking.

In 1995 trad het Schengen-akkoord in werking tussen zeven leden, dat zich tegen eind 1996 met bijna alle andere leden had uitgebreid (opnieuw – zonder het VK). In 1999 werd de euro als valuta gelanceerd en werd de Europese Centrale Bank opgericht. Op 1 januari 2002 werden bankbiljetten en munten in omloop gebracht ter vervanging van de oude valuta’s.

Hoe komt het dat het VK nooit de euro als valuta had?

Het Verenigd Koninkrijk is in oktober 1990 tot het Europese wisselkoersmechanisme toegetreden. Het VK heeft meer dan £ 6 miljard uitgegeven om zijn valuta binnen de door ERM voorgeschreven krappe limieten te houden, maar werd gedwongen het programma binnen twee jaar te verlaten toen het Britse pond onder grote druk kwam van valutaspeculanten gevolgd door de daaropvolgende crash van 16 september 1992 (“Zwarte Woensdag”). Tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht van 1992 heeft het Verenigd Koninkrijk een opt-out gewaarborgd van de invoering van de euro.

De Europese interne markt – Wat is het en wat maakt het zo waardevol?

Op 1 januari 1993 is de Europese interne markt opgericht. De Europese interne markt refereert naar de EU als een enkel territorium zonder interne grenzen of andere reglementaire belemmeringen voor het vrije verkeer van personen, goederen en diensten.
De Europese interne markt, welke in 1992 is opgericht, maakt vrij verkeer van personen, goederen en diensten mogelijk binnen de Europese Unie als ware het één land.

Een goed werkende eengemaakte markt stimuleert concurrentie en handel, verbetert de efficiëntie, verhoogt de kwaliteit en helpt de prijzen te verlagen. De Europese interne markt is een van de grootste successen van de EU. Het heeft de economische groei aangewakkerd en het dagelijks leven van Europese bedrijven en consumenten vergemakkelijkt.

Het VK verlaat de eenheidsmarkt – wat gebeurt op 1 januari 2020 en wat betekent dit voor u (en voor de rest van de EU)?

– Onderhandelingen

Terug naar het Brexit-verhaal: Nadat op 15 december 2017 overeenstemming is bereikt over de drie kernpunten van de onderhandelingen wordt tijdens de 2e fase van de onderhandelingen geleidelijk aan voortuitgang geboekt.

Zo is op 19 maart 2018 een gedeeltelijk akkoord bereikt tussen de EU en het VK over de tekst van het terugtrekkingsakkoord en neemt op 23 maart 2019 de Europese Raad richtsnoeren aan voor de relatie met het VK na de Brexit. De EU benadrukt daarnaast een zo nauw mogelijke partnerschap met het VK te willen houden na de terugtrekking.
Ondanks intensieve onderhandelingen blijven bepaalde, voor de EU essentiële punten zoals de terugvaloptie om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden – de zogenaamde “backstop” – moeilijk.

Op 20 maart 2019 vraagt de Britse premier de 2-jarigtermijn van artikel 50 te verlengen tot en met 30 juni 2019. De EU-27 is het daar niet mee eens en biedt een uitstel tot en met 22 mei 2019 met de voorwaarde dat het Britse parlement het terugtrekkingsakkoord goedkeurt vóór 29 maart 2019. Als de goedkeuring uitblijft dan wordt de Brexit uitgesteld tot 12 april 2019 in verband met de aankomende verkiezingen voor het Europese Parlement welke plaats vindt op 23 mei 2019. Immers als de goedkeuring uitblijft en Brexit alsdan nog niet plaats heeft gevonden, dient het VK de vertegenwoordigers voor het Europese Parlement te kiezen.

Doordat de parlementaire goedkeuring uitblijft, vraagt de Britse premier op 5 april 2019 nogmaals om uitstel, deze keer tot en met 30 juni 2019.
De EU-27 stemmen op een buitengewone top van 10 april 2019 in met een nader uitstel, deze keer tot 31 oktober 2019.

Ondanks het feit dat de onderhandelaars op 17 oktober 2019 overeenstemming bereiken met betrekking tot het herziene terugtrekkingsakkoord en de EU-27 deze nog dezelfde dag goedkeurt, vraagt de Britse premier op 19 oktober 2019 wederom om uitstel waarmee de Europese Raad akkoord gaat. De Brexit-deadline wordt verlengd tot en met 31 januari 2020.

Na ratificatie van het terugtrekkingsakkoord door het VK en de EU verlaat het VK op 31 januari 2020 de EU en maakt het geen deel meer uit van de Europese eenheidsmarkt. Om reizigers en ondernemers van zowel de EU als het VK de kans te geven zich voor te bereiden op het einde van het vrije verkeer van personen en goederen tussen de EU en het VK wordt een overgangsperiode afgesproken.

Overgangsperiode tot en met 31 december 2020 – wat komt daarna?

Gedurende de overgangsperiode verandert feitelijk (nog!) niets voor de ondernemers omdat het VK zich nog tot en met 31 december 2020 aan alle EU regels en wetten moet houden ter voorbereiding op nieuwe afspraken die vanaf 1 januari 2021 gelden.

Deze overgangsperiode had met maximaal 2 jaar uitgesteld kunnen worden als het VK vóór 1 juli 2020 om verlenging had gevraagd. Maar, het VK heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid zodat de EU regels en wetten per 1 januari 2021 niet meer van toepassing zullen zijn op het VK.
Hoe het reizen en het zakendoen met het VK per 1 januari 2021 geregeld zal zijn, is nog steeds onduidelijk omdat de onderhandelingen tussen het VK en de EU nog steeds niet afgerond zijn.

Onderhandelingen – wat gaat het worden?

Het VK onderhandelt met de Europese Commissie (EC) die namens de resterende 27 EU-lidstaten optreedt op basis van een mandaat.
Door de coronacrisis hebben de onderhandelingen extra vertraging opgelopen.

Aangezien het VK en de EU het over veel onderwerpen niet eens kunnen worden (bv. invoerrechten, visserij, concurrentie, Europese standaarden etc.) is de verwachting dat de onderhandelingen niet zullen resulteren in een mooi en bruikbaar handelsakkoord op 31 december 2020. Een harde / no-deal Brexit is daarom per januari 2021 nog steeds mogelijk!

Nieuwe relatie VK-EU – het wordt echt volstrekt anders!

Op 1 januari 2021 verandert de relatie van de EU met het VK ingrijpend – dat staat vast.
De Single Market – het Europese vrije verkeer van goederen en personen – zal niet meer gelden voor het VK.

Niet alleen komen meer controles en administratieve handelingen aan de grens, ook het doen van aangiftes bij im- en export wordt verplicht; ondernemers zullen zich moten houden aan nieuwe voorschriften voor in- en uitvoer van producten. Dit alles zorgt voor vertraging van goederenstromen waardoor onder andere ook productieprocessen in het geding zullen komen.

Waarom moet u zich daar druk om maken?

Heeft uw bedrijf directe of indirecte zaken(relaties) met het VK? U heeft nu nog – zeer beperkt – de tijd om te controleren (i) of uw overeenkomsten na de Brexit nog stand houden, (ii) of uw productlijn dusdanig is opgezet dat deze de vertragingen aan kan (iii) of uw bedrijf klaar is voor de nieuwe douaneformaliteiten (iv) of uw btw administratie is ingericht op de wijziging (v) of u gezondheidscertificaten heeft voor alle agrarische zendingen van en naar het VK etc.

31 miljoen banen in Europa zijn afhankelijk van export. Dus, zelfs als u geen directe relatie met het VK heeft, kunt u via een van uw zakenpartners een indirecte VK-relatie hebben en alsnog nadelig getroffen worden door het einde van de overgangsperiode.

Wat kunt u nu doen?

Voorbereiden is beter en goedkoper dan achteraf repareren!
Wij adviseren dan ook – zeer vriendelijk maar wel dringend – dat u zo snel mogelijk een “Brexit Baseline Measurement”-test uitvoert in uw bedrijf om te weten wat u binnen de resterende dagen nog moet aanpassen om te voorkomen dat uw bedrijf op 1 januari 2021 voor vervelende verrassingen komt te staan.

Handel nu!

Om de “Brexit Baseline Measurement” test uit te voeren, moet u weten waar u moet beginnen en wat in uw bedrijf moet worden gecontroleerd. Wij hebben een praktische Checklist ontworpen aan de hand waarvan u inzicht krijgt op welke punten uw bedrijf al klaar is voor het definitieve vertrek van het VK (en het einde van de overgangsperiode) en waar u wellicht nog iets moet doen. Stuur een e-mail naar info@acginter.com en we sturen u gratis een exemplaar van de “Brexit Baseline Measurement Checklist”. Geef daarbij ook aan of u deze in het Nederlands wenst te ontvangen of in het Engels.

Op 8 december 2017 hebben het VK en de EU na 6 onderhandelrondes eindelijk overeenstemming bereikt over deze drie kernpunten.

De exacte details moeten nog uitvoerig onderhandeld worden, maar de grote lijnen zijn daarmee akkoord.

Tijdens de Eurotop op 14 15 december 2017 stemt de meerderheid van de EU-27 in met de start van de onderhandelingen over de handelsverdragen met het VK. Daarmee begint fase 2.

Maar daarmee is de zaak nog lang niet geregeld!

Expertise

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.