Artikelen & Publicaties

Buitenlandse werknemer (expat) in dienst?

Buitenlandse werknemer (expat) in dienst?

Let op: een wijziging in de 30%-regeling is aanstaande

Dat personeelstekorten onderwerp van de dag zijn, zal niemand verbazen. Krantenkoppen van de laatste maanden spreken boekdelen: De tekorten zijn in elke sector merkbaar.

Het UWV gaf aan te verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt in eerste instantie nog jaren zal aanhouden en alleen maar zal toenemen.
De oorzaak komt niet uit de lucht vallen: vergrijzing van onze samenleving.

Menig ondernemer zal vroeger of later overwegen om werknemers uit het buitenland te werven teneinde zijn/haar onderneming draaiende te houden.
Maar het inzetten van werknemers uit het buitenland brengt andere problemen met zich mee. In eerste instantie moet die werknemer naar Nederland kunnen verhuizen. Dat brengt weer extra kosten met zich mee.

Als werknemer kunt u deze kosten, de extraterritoriale kosten, deels als een belastingvrije vergoeding compenseren.

Maar u kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de 30%-regeling om de werknemer maximaal 30% van zijn/haar loon als belastingvrije vergoeding te verstrekken.

Zowel de werkgevers als werknemers profiteren van dit voordeel.

De werknemer ontvangt een hoger nettoloon, maar ook voor de werkgever is het gunstig omdat de werkgeverslasten (o.a. premies werknemersverzekeringen) automatisch ook dalen.
Maar zoals met alles, is ook hier een aantal kanttekeningen te plaatsen. Vooral aangezien er recent een wijziging in de 30%-regeling is doorgevoerd.
Wij lichten een en ander hieronder toe.

Extraterritoriale kosten – Welke kosten komen daarvoor in aanmerking?

Gemakshalve hebben wij hieronder een overzicht van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen:

Zoals hiervoor al gesteld, kunnen werkgevers in plaats van de extraterritoriale kosten ook kiezen om de 30%-regeling toe te passen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de 30%-regeling?

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling dient voldaan te worden aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • er dient sprake te zijn van een uitgezonden of ingekomen werknemer;
  • de ingekomen/uitgezonden werknemer dient te beschikken over specifieke deskundigheid (ingevuld door een salarisnorm en incidenteel toetsing op schaarste); en
  • de ingekomen werknemer dient voorafgaand aan de tewerkstelling woonachtig te zijn buiten het grensgebied rond Nederland (150-kilomergrens).

Salarisdrempel

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt als aan de salarisdrempel wordt voldaan. Deze salarisdrempel wordt elk kalenderjaar geïndexeerd en bedraagt vanaf 1 januari 2023 een minimaal belastbaar jaarloon van € 41.954 voor werknemers van 30 jaar en ouder of een minimaal belastbaar jaarloon van € 31.891 voor werknemers jonger dan 30 jaar met een Nederlands of gelijkwaardig buitenlands masterdiploma.

Let op: beide bedragen zijn exclusief de belastingvrije vergoeding van maximaal 30%.

Wilt u gebruik maken van de 30%-regeling?

Om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling moet de werkgever samen met de werknemer een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. (Voor een uitgezonden werknemer hoeft de werkgever geen apart verzoek in te dienen.)
Ook dient de regeling afzonderlijk, schriftelijk te zijn overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer en in een addendum bij de arbeidsovereenkomst te worden vastgelegd.

Kortom: de 30%-regeling krijgt u niet vanzelf. U moet daartoe een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Let op: het verminderen van het arbeidsrechtelijk loon kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw en voor de grondslag van de sociale verzekeringen! Bespreek dit met uw werknemer.

Aanvraag en toepassingsduur

Vraagt u de 30%-regeling aan binnen vier maanden na Nederlandse tewerkstelling dan zal de regeling terugwerkende kracht hebben tot het moment van aanvang (startdatum).
Wanneer de regeling pas na vier maanden wordt aangevraagd, wordt de regeling toegepast vanaf de eerstvolgende maand.
De maximale toepassingsduur van de 30%-regeling is overigens maximaal 5 jaar.

Beperking 30%-regeling

Vanaf 1 januari 2023 moet de werkgever een keus maken met betrekking tot de extraterritoriale kosten: de werkelijke extraterritoriale kosten vergoeden of een forfaitaire 30%-regeling toepassen.
Deze keuze wordt voor het hele kalenderjaar vastgelegd en daarvan kan niet worden afgeweken.

Daarnaast heeft de Minister van Financiën in de Voorjaarsnota 2022 aangekondigd de 30%- regeling voor ingekomen werknemers per 1 januari 2024 te zullen beperken tot de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de Wet normering topinkomens (WNT-norm), ook wel bekend als de Balkenende-norm.

Voor 2023 is het maximumsalaris € 223.000,=.
Het maximale voordeel wat dan kan worden verkregen is: 30% van €223.000 / 12 hetgeen neerkomt op € 5.575,= per maand.

Overgangsregeling aftopping 30%-regeling

Voor de werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt dat zij met ingang van 1 januari 2026 worden geconfronteerd met de aftopping.
Voor ingekomen werknemers die vanaf 1 januari 2023 toetreden tot de 30%-regeling treedt de aftopping met ingang van 1 januari 2024 in. Voor hen geldt dus geen overgangsregeling.

Problemen voorkomen

De wijziging in de 30%-regeling heeft gevolgen voor zowel werkgevers als ook voorwerknemers. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zowel zij als ook de werknemers op de hoogte zijn van deze wijziging. Deze wijziging zal in diverse gevallen gevolgen hebben voor het netto inkomen van de werknemer als ook voor het bedrag van de inkomstenbelasting dat door de werkgever moet worden ingehouden en afgedragen. Dit kan ertoe leiden dat het nettoloon niet meer klopt met hetgeen in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.
De vraag of de 30%-regeling voor rekening van werkgever of werknemer komt, zou in principe in de arbeidsovereenkomst moeten staan. Echter, vaak is hier niets over afgesproken en is het van belang om de vastgelegde afspraken te checken.

ACG International is gespecialiseerd in het bijstaan van zowel werkgevers als werknemers bij kwesties met betrekking tot de 30%-regeling en andere arbeidsrechtelijke zaken.

Edith Nordmann, de managing partner van ACG International, is een ervaren advocaat op het gebied van arbeidsrecht en staat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsrechtelijke kwesties.
ACG International staat klaar om zowel werkgevers als werknemers te ondersteunen en te begeleiden bij de 30%-regeling en andere arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Wilt u als werkgever of werknemer waar u aan toe bent, vraag dan een ‘contract check’ aan. Neem gerust contact met ons op.

Expertise

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.