Artikelen & Publicaties

Werken in Zwitserland – hoe u uw project winstgevend kunt maken zonder (achteraf) geconfronteerd te worden met hoge boetes

Werken in Zwitserland – hoe u uw project winstgevend kunt maken zonder (achteraf) geconfronteerd te worden met hoge boetes

Projecten uitvoeren in Zwitserland – dit kan buitengewoon interessant zijn voor Nederlandse bedrijven, vooral omdat Zwitserse opdrachtgevers aanzienlijk meer betalen. Zwitserland behoort echter niet tot de Europese Unie (EU) en kent daardoor andere regels.

In het kort

Als u op de officiële website checkt wat u moet doen om in Zwitserland projecten uit te mogen voeren, dan lijkt dit heel eenvoudig: Meldingsformulier invullen, versturen en klaar.
U krijgt dan zelfs een bevestiging dat uw melding is ontvangen.
Maar als u de kleine lettertjes onderaan de ontvangstbevestiging leest staat daar: “De bevestiging van ontvangst van uw melding betekent niet dat uw melding inhoudelijk correct is.”
Wat betekent dit voor u?
Dit betekent dat als u de gegevens niet 100% correct heeft ingevuld – u 100% zeker een boete zult krijgen.

Deze krijgt u echter niet vooraf, maar pas als uw werknemers de klus in Zwitserland geklaard hebben en weer terug in Nederland zijn. Bent u in de bouw bezig, dan krijgt u voor dezelfde fout zelfs 2 boetes van 2 verschillende instanties. Het verweer “maar ik wist niet precies hoe het moest” zal u daarbij niet helpen.

Niet alleen zijn de boetes hoog, deze zouden er ook toe kunnen leiden dat uw winst als sneeuw voor de zon smelt tot niets – het zou u zelfs extra geld kunnen kosten.

Moet u de Zwitserse markt dan helemaal vergeten? Zeker niet!

Wat u moet doen is al in een vroeg stadium de hulp van een expert inschakelen – zodat u uw offerte al op de juiste toeslagen kunt aanpassen en zodat u zeker geen boetes krijgt.

We hebben al veel bedrijven geholpen om dit netjes, correct en boetevrij af te handelen.

Als u meer informatie wenst over hoe u er voor kunt zorgen dat uw project in Zwitserland winstgevend blijft zonder achteraf geconfronteerd te worden met hoge boetes, dan kunt u zich opgeven voor een kosteloze “Swiss-Project-check” sessie met Edith Nordmann, dé dienstverlener in Nederland met de meeste ervaring in de begeleiding van bedrijven die voor de uitvoering van een project werknemers naar Zwitserland sturen.

Om uw gratis “Swiss-Project-check” sessie te boeken, stuurt u een e-mail naar info@acginter.com of belt u met 020 800 64 00.

Een project in Zwitserland binnen halen voor uw bedrijf?

Het goede nieuws is:

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU) kent vier belangrijke vrijheden: het vrije verkeer van personen, van goederen, van diensten en van kapitaal. Zwitserland maakt weliswaar geen deel uit van de EU, maar heeft wel op 21 juni 1999 een overeenkomst gesloten met de Europese Unie en haar lidstaten over de “Freizügigkeit”.

Doel van deze overeenkomst is om het recht op reizen naar, verblijf in en toegang tot de arbeidsmarkt voor het leveren van diensten te vergemakkelijken. Dit wordt gedaan door op het grondgebied van de contractspartijen dezelfde levens en werkomstandigheden te creëren als voor de eigen burgers. Dit geldt zowel voor werknemers als zelfstandigen.

Het slechte nieuws is:

Om in Zwitserland aan de slag te kunnen, dienen meldingen voor het verrichten van werkzaamheden en vergunningsaanvragen correct te worden voorbereid en ingediend.
De informatie op de diverse Zwitserse websites lijkt duidelijk, maar is in de praktijk vaak onvoldoende. Zo moeten er ook keuzes worden gemaakt ten aanzien van criteria die niet op de websites staan, zoals de categorieën in de Zwitserse CAO’s en de correcte berekening van de daglonen. Dat is niet eenvoudig en een fout is snel gemaakt.

De boetes voor het niet of onjuist aanvragen zijn hoog (vaak minimaal Euro 3.500,=) en kunnen ertoe leiden dat de door u berekende winstmarge niet gehaald wordt. (U kunt er in sommige gevallen zelfs op toeleggen als diverse gegevens niet kloppen.) Het is dan ook verstandig om in een vroeg stadium onze hulp in te schakelen.
Een belangrijk argument hiervoor is dat Edith Nordmann van ACG International dé dienstverlener met de meeste ervaring is. Zij heeft al vele (Nederlandse) bedrijven succesvol en boetevrij geholpen bij de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van projecten in Zwitserland.

Wat u als Nederlandse ondernemer absoluut moet weten voordat u vanuit Nederland uw diensten in Zwitserland aanbiedt?

Wij hebben vele ondernemers gesproken die dachten dat zij een geweldig project in Zwitserland bemachtigd hebben. Zij hebben hun aanbod gebaseerd op hun werkelijke loonkosten en wat extra kosten voor de reis en het verblijf van hun werknemers in Zwitserland.
Maar omdat ze niet op de hoogte waren van de verplichte toeslagen (en de hoogte daarvan) was de uiteindelijk winst lager dan de winst op een “gewoon” Nederlands project.

Waarom?

Zij waren niet op de hoogte van de in Zwitserland geldende regels en kosten die gelden voor Nederlandse bedrijven die een project komen doen in Zwitserland. Als zij wel op de hoogte waren geweest van deze extra kosten, hadden zij deze van meet af aan mee kunnen nemen in hun berekening, het project kunnen binnen halen en alsnog een mooie winst kunnen boeken.

”Daarom is het van belang om (i) de geldende regels te kennen en (ii) een expert in te schakelen die u zal helpen om de nodige vergunningen te behalen en de juiste berekeningen te maken.

Alvorens een Zwitsers project te overwegen, dient u op de hoogte te zijn van volgende belangrijke informatie:

Het “Freizügigkeitsabkommen” tussen Zwitserland en de EU/EFTA geeft niet direct recht tot reizen naar en verblijf in Zwitserland voor het leveren van diensten. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

De voorwaarden verschillen per soort dienstverlening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diensten binnen de kaders van de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland (het zogenaamde “Dienstleistungsabkommen”) en diensten die daar niet onder vallen.

Voor diensten die vallen binnen de kaders van het “Dienstleistungsabkommen” geldt dat voor de maximumduur van 3 opeenvolgende maanden (of 90 losse werkdagen) geen vergunning vereist is. Er moet echter wel een volledig correcte melding worden gemaakt; uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden bij de bevoegde instanties in Zwitserland.

Voor diensten binnen de kaders van het “Dienstleistungsabkommen” die langer dan 3 maanden duren moet u een vergunning hebben. Dit wordt een “Kurzaufenthaltsbewilling” genoemd. Deze wordt verleend voor het soort dienst en voor de duur van de geplande dienstverlening waarvoor u de vergunning aanvraagt. De aanvraag wordt gedaan bij één van de 26 Kantons (soort provincies). Elk kanton heeft aparte formulieren en regels. De aanvraagformulieren dienen bij voorkeur in het Duits te worden ingevuld of in het Frans in de Franstalige Kantons.

Uitzonderingen – Zorg er voor deze regels niet te overtreden! De boetes zijn enorm.

Er zijn diensten die niet onder het “Dienstleistungsabkommen” vallen, namelijk bouw, tuinbouw, horeca, beveiliging, reis en erotiek. Hiervoor geldt dat deze activiteiten direct gemeld moeten worden.

Indien die uitzonderingsactiviteiten langer dan 90 dagen duren gelden ook andere wettelijke voorschriften. De toelating van die activiteiten en personen wordt dan beoordeeld conform het “Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer” (AuG, SR 142.20); daarvoor geldt een toets van de arbeidsmarkt alsmede een contingent voor het aantal buitenlanders op dat gebied dat in Zwitserland deze diensten mag verrichten (BVO, SR 823.21). Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan zal een vergunning voor de duur van het project worden verleend.

Ziektekostenverzekering – Niet vergeten!

Voor uw werkverblijf in Zwitserland moet u een verplichte ziektekostenverzekering afsluiten. Dat geldt ook bij een kort verblijf binnen de kaders van het “Dienstleistungsabkommen”, waarvoor geen vergunning vereist is.

Werken als Grenzgänger? Een bijzondere categorie.

Om onder de definitie ‘grensganger’ te vallen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: u woont in de EU/EFTA, uw werkgever heeft een (statutaire) zetel van de zelfstandige onderneming in Zwitserland en u keert minstens wekelijks terug naar uw woonplaats in de EU/EFTA. U heeft dan recht op beroepsmatige en geografische mobiliteit in heel Zwitserland.

Een “Grenzgänger” die een arbeidsovereenkomst heeft met een Zwitsers bedrijf voor de duur van 3 maanden tot 1 jaar ontvangt voor de duur van de arbeidsovereenkomst een vergunning, een zogenaamde “Grenzgängerbewilligung”. Bij voortzetting van het dienstverband kan de vergunning worden verlengd. Bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar wordt een “Grenzgängerbewilligung” van 5 jaren verleend, waarbij de werkgever aan de vergunning wordt gekoppeld. Indien u als “Grenzgänger” werkloos wordt ontvangt u in Zwitserland geen werkloosheidsuitkering. U moet dan terugvallen op het systeem van uw woonland.

Boetes – Als u niet volledig aan alle Zwitserse eisen voldoet, kunnen de boetes hoger uitvallen dan uw winst!

Werken in Zwitserland, zowel in dienstverband als ook als dienstverlener, is voor Nederlanders mogelijk. Het is echter belangrijk dat u – voordat u aan een dergelijk avontuur begint – weet aan welke regels u moet voldoen en welke juridische en fiscale gevolgen een dergelijke keuze voor u heeft.

Indien uw aanvraag niet correct wordt voorbereid dan zal dit bij de controle door de inspectie in Zwitserland worden geconstateerd. De gevolgen daarvan zijn per kanton en per sector verschillend. Een boete van enkele duizenden Euro’s is gebruikelijk alsmede het in rekening brengen van de onderzoekskosten. In sommige sectoren wordt zelfs de toegang voor verdere werkzaamheden in heel Zwitserland verboden voor enkele jaren. Dit is buitengewoon vervelend, zeker wanneer er geen sprake is van opzet maar vooral van onbekendheid met de materie. Dit verweer zal u echter niet helpen – een onjuiste melding is fout en zal door de Zwitserse instanties worden afgestraft.

ACG International helpt graag bij het maken van de correcte aanvragen in alle Kantons, bij de berekening van de toeslagen die vereist zijn, bij de indeling in categorieën, etc. Bovendien hebben wij, naast langjarige expertise, ook vaste partners in Zwitserland die u daarbij kunnen adviseren en ondersteunen.

Zwitserland is een klein landje – met 26 verschillende regio’s (Kantons). Zij hebben allemaal hun eigen vereisten in hun eigen officiële taal (Duits, Frans of Italiaans). Zonder de juiste hulp bij het voorbereiden van uw project, zult u niet alleen fouten maken met uw toepassing, berekening, enz., uw winst zal smelten als sneeuw in de Zwitserse zon zodra de Zwitsers erachter komen en u meerdere boetes sturen.

Zorg ervoor dat u een specialist inhuurt voordat u uw aanbod in Zwitserland doet – om uw winst te maximaliseren en uw risico voor boetes te minimaliseren.

Boek uw kosteloze “Swiss-Project-check” sessie:

Als u meer informatie zou wensen over hoe u er voor kunt zorgen dat uw project in Zwitserland winstgevend blijft zonder achteraf geconfronteerd te worden met hoge boetes, dan kunt u zich opgeven voor een kosteloze “Swiss-Project-check” sessie met Edith Nordmann, dé dienstverlener met de meeste ervaring in de begeleiding van bedrijven die voor de uitvoering van een project werknemers naar Zwitserland sturen.

In deze 15-minuten telefonische sessie zult u:
• de risico’s begrijpen waarmee u te maken krijgt bij een project in Zwitserland en leren hoe u ze kunt vermijden;
• de valkuilen ontdekken die de winst van uw project in Zwitserland kunnen verminderen;
• de stappen aangereikt krijgen, die u moet ondernemen, om de valkuilen te voorkomen en ervoor te zorgen dat u meer winst genereert uit uw Zwitsers project.

Om uw kosteloze 15-minuten “Swiss-Project-check” sessie te boeken, stuurt u een e-mail naar info@acginter.com of belt u met 020 800 64 00.

Expertise

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@acginter.com.