Klachtenregeling

Attorney Consulting Group International B.V. (hierna: “ACG International”) streeft ernaar uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Voor het geval u desondanks ontevreden bent over aspecten van de dienstverlening en overleg hierover met de betreffende advocaat naar uw mening onvoldoende uitkomst heeft geboden, kunt u een officiële klacht bij ACG International indienen. Uw brief dient te worden geadresseerd aan “De klachtenfunctionaris van ACG International”.

Een klacht kan betrekking hebben op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen u en ACG International gesloten opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie. In dit verband is deze kantoorklachtenregeling van toepassing op zowel de advocaat die de betreffende diensten aan u heeft verleend als op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame perso(o)n(en).

De klacht dient te worden ingediend binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht.

Uw klacht wordt in behandeling genomen door een van onze klachtenfunctionarissen (mr. E. Nordmann en mr. A. Mouritz). Zij zullen uw klacht als volgt behandelen.

De klachtenfunctionaris zal binnen één maand na ontvangst van de klacht u als klager alsmede degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij afwijking van voormelde termijn van één maand zal de klachtenfunctionaris hiervan met redenen omkleed mededeling doen aan u als klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wél een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.

Zowel u als klager als degene over wie is geklaagd wordt door de klachtenfunctionaris in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.

U bent als klager geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Indien de klachtbehandeling naar uw mening niet tot een voldoende bevredigend resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam. Daarnaast kunt u uw klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten.